Published: 2022-01-10

Analysis of Gene Mutations in Geographically Related Drug-Resistant Tuberculosis in Henan Province, China, Using the Reverse Dot Blot Hybridization

Ming-Zhang Xie, jin Li, Jun-Wei Cui, Fei Lin, Xia Wang, Wen-Yan Bian, Fang-Gong Kan, Feng Zhao, Ting-Min Chang, Guo-An Zhao, Lu-Yang Jiao, Mahmoud I Shoulkamy

01-12

DOI: https://doi.org/10.57181/ijoimr/vol9i01/31